Our Team

Tenjin Sherpa

Robert

Sheshananda Ghimire

Aang Dawa Sherpa

Shange Sherpa